SeniorNet Järfälla
 

Protokoll fört vid SeniorNet Järfällas stadgeenliga årsmöte den 24 mars 2009 i SPF:s lokal Engelbrektsvägen 24.

 

 

Närvarande: Nitton (19) medlemmar, hela styrelsen inräknad. Vid mötet upprättad närvarolista bifogas originalprotokollet.

§1

Årsmötet öppnades av Bo Ohlsson.

§2

Bo Ohlsson valdes till årsmötesordförande och AnnMari Doverstål till sekreterare.

§3

Namnlistan godkändes som röstlängd.

§4

Birgitta Pontén och Göran Siegers valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

§5

Den i kallelsen angivna dagordningen fastställdes.

§6

Årsmötet ansågs vara behörigen utlyst.

§7

Verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning godkändes och lades till handlingarna.

§8

Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

§9

Resultat- och balansräkningarna godkändes och lades till handlingarna.

§10

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

§11

Budgeten för verksamhetsåret 2009 fastställdes och godkändes av årsmötet.

§12

Årsmötet beslutade att styrelsen skall ha fem ledamöter, ordföranden inräknad.

§13

Styrelsens ordförande

Omval av Bo Ohlsson.

§14

Övriga styrelsemedlemmar

Omval av hela styrelsen AnnMari Doverstål och Bo Engblom,

Anne-Marie Goldstein och Per-Arne Lis.

§15

Revisorer

Omval av Gunilla Nylund.

Nyval av Kerstin Kvarby.

§16

Valberedning

Omval av Sigvard Söderberg, Gunnar Lindberg och Birgitta Pontén. Birgitta kvarstår som sammankallande.

§17

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att inte heller under verksamhetsåret 2009 skall betalas någon klubbavgift utan endast en terminsavgift på 50 kr av de klubbmedlemmar som deltar i de aktiviteter som klubben anordnar. Årsmötet godkände förslaget.

Styrelsen föreslår årsmötet att följande text i stadgarnas § 7 strykes: ”Medlem som ej anmält e-postadress skall tillsändas kallelse per brev”. Detta antogs på årsmötet 2007 och skulle ha bekräftats på årsmötet 2008 men av olika anledningar kom det inte upp på agendan.

Styrelsen föreslår mötet att trots ett års fördröjning stämman antar ändringen så att det kan gälla fr o m årsmötet 2010. Årsmötet beslöt att ta upp detta som en punkt för beslut och ändringen antogs.

§18

Inga motioner förelåg.

§19

Inga övriga frågor.

§ 20

Bo Ohlsson förklarade årsmötet avslutat.

Jakobsberg 2009.03.24

 

…………………………………… …………………………………….

Bo Ohlsson, ordförande AnnMari Doverstål, sekreterare

 

Protokollet justeras:

 

…………………………….. ………………………………….

Birgitta Pontén Göran Siegers

Vid konstituerande stämma inom SeniorNet Järfälla 2001-05-18 fastställdes att organiserad klubb bildas med stadgar, styrelse och organisationsnummer. Föreslagna stadgar och styrelse antogs med acklamation. Styrelse och stadgar redovisas på egna sidor.


Ledamöter i styrelsen under 2009:
 

Ordförande Bo Ohlsson
Vice ordförande Per-Arne Lis
Kassör och webbansvarig Bo Ohlsson
Sekreterare AnnMari Doverstål
Ledamot Bo Engblom
Ledamot, ansvarig för handledare i Viksjöskolan Anne-Marie Goldstein

Revisorer:
Gunilla Nylund
Kerstin Kvarby

Valberedning:
Sigvard Söderberg
Gunnar Lindberg.
Birgitta Pontén, sammankallande

SeniorNet Järfälla
Kristoffer Huldts väg 2
176 69 Järfälla
Telefon 08-580 148 44
seniornet-jarfalla@hotmail.com


SeniorNet, Järfälla